برای بستن ESC را فشار دهید

پیانو

1 مقاله

نوازندگی پیانو کلاسیک و ایرانی و اکمپانیمان در کنار کر و آواز تکخوانی