نوشته‌ها

مقاله الگو برداری سیستماتیک موسیقی مسعود نکویی

مقاله الگو برداری سیستماتیک موسیقی مسعود نکویی

مقدمه :

چند سالی است که گروههای موسیقی ایرانی (کرال و ارکسترال) بصورت خواسته و ناخواسته تحت تاثیر یکدیگر و برخی که قدمی فراتر نهاده اند تحت تاثیر گروههای موفق تر در خارج از ایران قرار گرفته اند و با مقایسه و سنجیدن خود با آنها به میزان فاصله موجود پی برده اند که نتیجه عملکرد این گروهها از این مقایسه فاصله اصطلاحی است که Benchmarking گرفتن از سایر گروههای ایرانی از نظر فنی و اجرا یی است . بنچ مارکینگ بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از شرکتها و کارخانه ها از آن در جهت رسیدن به موفقیت استفده کرده اند که البته با انتخاب منطقی و متناسب شریک بنچ مارک صورت گرفته است . تسری این مقوله در کارگروهی موسیقی بدون استفاده از نام بنچ مارک ، بصورت ناقص و پراکنده صورت گرفته است که در این زمینه نیاز به بیان کامل این متد احساس می شد و این مقاله تا حد ممکن به این هدف نزدیک شد.

واژگان کلیدی:

بنچ مارکینگ، موسیقی گروهی ، بهبود مستمردر موسیقی

مقاله الگو برداری سیستماتیک موسیقی مسعود نکویی

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow