آزمون تربیت شنوایی و تئوری و تاریخ موسیقی

آزمون تربیت شنوایی و تئوری و تاریخ موسیقی

مرکز مهارت آموزی موسیقی

هنرستان موسیقی نسل مهر ………………………………………….

(نمره از ۲۰)

۱- نام دیگرکلیدهای سپرانو،متسو سپرانو و تنر چیست؟ آنها را در پنج خط حامل نشان دهید.۱

۲- نت سیاه را بصورت استکاتو، استکاتیسیمو و متسو استکاتو نشان دهید.۱

۳- پنج خط حامل معرف چند نت است؟۱
الف-ده نت ب- یازده نت ج- پنج نت د- نه نت

۴- مشخصات میزانهای ۴/۴ و ۲/۳ را از نظر ساده،ترکیبی،لنگ ، تعداد ضرب و شکل هرضرب بیان کنید.۳

۵- تریوله و دوئوله را از جهت تعداد نت و نحوه اجرا و نوع ریتم بیان کنید.۲

۶- در سیستم هلدر نیم پرده های کروماتیک و دیاتونیک به ترتیب چند کما هستند؟۱
الف- ۴و۵ ب- ۳و۴ ج-۵و۴ د-۴و۳

۷- کدامیک از گزینه های زیر به معنای ناگهانی است؟۱
الف – subito ب- presto ج- fortissimo د- گزینه الف و ج

۸- دوئت چیست؟۱
الف- قطعه ای برای دو ساز ب- اجرای دوباره قطعه
ج – نواختن دو نت بجای سه نت در میزان ترکیبی د- دوبرابر نمودن سرعت قطعه

۹- کدام گزینه از نتهای زینت نیست ؟ ۱
الف- گروپتو ب-پاساژ ج- فرمات د- فییوریتورا

۱۰- گانگ و فاگوت به ترتیب از سازهای … هستند.۱
الف- کوبه ای،بادی ب- بادی، کوبه ای ج- زهی،بادی د- بادی، زهی

۱۱- دورانهای موسیقی غرب به ترتیب… هستند.۱
الف- قرون وسطی،رنسانس،کلاسیک،باروک، رمانتیک،مدرن
ب-رمانتیک ،رنسانس،کلاسیک،باروک، رمانتیک،مدرن
ج-قرون وسطی،رنسانس، باروک، کلاسیک، رمانتیک،مدرن
د-قرون وسطی ، رنسانس، کلاسیک، رمانتیک،مدرن ، قرن ۲۱

۱۲- استفاده از باس شماره گذاری شده (باسو کنتینوئو) از ویژگیهای این دوران است.۱
الف- باروک ب- کلاسیک ج- رمانتیک د- هیچکدام

۱۳- سنکپ و ضدضرب را با ذکر انواع آن شرح دهید و برای هر یک مثال بیاورید.۳

۱۴- زیرترین ساز در ارکستر سمفونیک کدام است؟۱
الف-فلوت ب- پیکولو ج-ویولن د- ابوا

۱۵-پوپیتر چیست؟ ۱
الف- دفترپه نت رهبر گروه ب- کنترل کننده تمپو ج-کنترل کننده کوک د- پایه نت

سیلابس استاندارد آموزش مهارت نوازندگی ساز پیانو

سیلابس استاندارد آموزش مهارت نوازندگی ساز پیانو

 

جدول پیش نیاز استانداردهای مهارتی رشته های کاردانش مصوب مجموعه هشتم آموزش و پرورش

 

آواز جهانیآواز جهانیندارد
نوازندگی ساز پیانو (عمومی)آواز جهانی
سرایش و تربیت شنواییآواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی)
هماهنگی عمومی موسیقیآواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی) سرایش و تربیت شنوایی
آواز گروهیآواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی)سرایش و تربیت شنوایی هماهنگی عمومی موسیقی
نوازندگی­ ساز سه­ تار (عمومی)آواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی)سرایش و تربیت شنوایی هماهنگی عمومی موسیقی آواز گروهی

 

لینک مربوط به نظام نامه تفویض اختیار امور آموزش های مهارتی کاردانش و آزاد به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها

 

دانلود فایل مربوط به سیلابس استاندارد آموزش مهارت : 

رایگان – دانلود

 

 

سیلابس درسی استاندارد آموزش مهارت آواز جهانی

سیلابس درسی استاندارد آموزش مهارت آواز جهانی

جدول پیش نیاز استانداردهای مهارتی رشته های کاردانش مصوب مجموعه هشتم آموزش و پرورش

 

آواز جهانیآواز جهانیندارد
نوازندگی ساز پیانو (عمومی)آواز جهانی
سرایش و تربیت شنواییآواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی)
هماهنگی عمومی موسیقیآواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی) سرایش و تربیت شنوایی
آواز گروهیآواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی)سرایش و تربیت شنوایی هماهنگی عمومی موسیقی
نوازندگی­ ساز سه­ تار (عمومی)آواز جهانی نوازندگی ساز پیانو (عمومی)سرایش و تربیت شنوایی هماهنگی عمومی موسیقی آواز گروهی

 

لینک مربوط به نظام نامه تفویض اختیار امور آموزش های مهارتی کاردانش و آزاد به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها

 

دانلود فایل مربوط به سیلابس درسی استاندارد آموزش مهارت : 

رایگان – دانلود

 

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow